Wananalua Congregational Church, Hana

Wananalua Congregational Church

Daily Photo: Sunday, May 3, 2020 Subject/Title: Wananalua Congregational Church 35mm…